Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Optisyenlik Müessesesi Nakil

MÜRACAAT

5193 sayılı Kanun ve Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler hazırlanarak (bir asıl, bir fotokopi olmak üzere 2 dosya) müessesenin bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilir, asıl dosya üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilir.

***Optik müessesesinin naklinin istendiği yerde, daha önce optik açılmış ve ruhsatnamesi henüz iptal edilmemişse, söz konusu yere nakil talebinde bulunan kişi, müracaat için, daha önce açılmış olan optik ruhsatnamesinin iptal edilmesini beklemek zorundadır.***

 

NAKİL YAPILACAK YERİN ÖZELLİKLERİ

* Kullanım alanının asgari 25 metrekaresi olması ve bu alanın en az 4 m²’sinin atölye olarak düzenlenmesi,

* Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması,

* Müessesenin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması (Zemini; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.), ısınma sisteminin, havalandırmasının ve ışıklandırmasının yeterli olması,

* Müessesenin içerisinde akarsu tertibatının bulunması,

* Müessese dış tabelasının bulunması (müessese unvanı ve sahibinin isminin yer aldığı, azamî büyüklüğü 8 m² olan, müessesenin birden fazla cephesi var ise, en fazla iki cephesine asılmış olmalıdır.)

*Nakil yapılacak yerin, optik müessesesi açılamayacak yerler arasında olmaması, gerekmektedir.

 

DOSYA TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER

 

AYNI İLÇE İÇİNDE NAKİL
 


1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden "nakil dosyası" için hazırlanmış olmalıdır.)

2-Dilekçe (sahiplik şahıs ise dilekçe, şirket ise Ortaklar Kurulu Kararı)

3- Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

4-Müessese olarak kullanılacak yere ait olan müessesenin adı, adresi, konumu ve iç mekanı gösterir 1/100 ölçekli kroki (İlçe Sağlık Müdürlüğünce 5193 sayılı Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yazılarak onaylanmış olmalıdır.)

5-Müessese olarak kullanılacak yere ait yapı kullanım izin belgesi (ilgili kurumdan aslı gibidir yapılacak) ve ilgili belediyeden alınmış adres tespit belgesi,

6- Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

7-Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesinin aslı,

8-İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş müessese olarak kullanılacak yere ait İnceleme Raporu,

9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı (Optik Adı, Mesul Müdürün Adı ve T.C. Kimlik No belirtilerek     T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi İBAN: TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96 No’lu  Hesaba 203,83 TL. yatırılması gerekmektedir.)

 

FARKLI İLÇEYE NAKİL

 

  **İlk açılışta istenen bilgi ve belgeler hazırlanarak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi ve Personel Çalışma Belgesi aslı ile nakil yapılacak İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılır.

  **Kapanış Tutanağı (eski adrese ait İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

***Optisyenlik Müessesesi nakli sırasında mesul müdür değişikliği de yapılacak ise mesul müdür değişikliğinde istenen bilgi ve belgelerin nakil dosyasına eklenmesi gerekmektedir.***

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English