Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Optisyenlik Müessesesi Açılışı

MÜRACAAT

5193 sayılı Kanun ve Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler hazırlanarak (bir asıl, bir fotokopi olmak üzere 2 dosya) müessesenin açılacağı İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilir, asıl dosya üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilir.

*** Optik müessesesi açılmak istenen yerde, daha önce optik açılmış ve ruhsatnamesi henüz iptal edilmemişse, söz konusu yerde optik açmak isteyen kişi, müracaat için, daha önce açılmış olan optik ruhsatnamesinin iptal edilmesini beklemek zorundadır.***

OPTİK OLARAK AÇILACAK YERİN ÖZELLİKLERİ:


* Kullanım alanının asgari 25 metrekaresi olması ve bu alanın en az 4 m²’sinin atölye olarak düzenlenmesi,
* Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması,
* Müessesenin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması (Zemini; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.), ısınma sisteminin, havalandırmasının ve ışıklandırmasının yeterli olması,
* Müessesenin içerisinde akarsu tertibatının bulunması,
* Müessese dış tabelasının bulunması (müessese unvanı ve sahibinin isminin yer aldığı, azamî büyüklüğü 8 m² olan, müessesenin birden fazla cephesi var ise, en fazla iki cephesine asılmış olmalıdır.)
*Açılacak yerin, optik müessesesi açılamayacak yerler arasında olmaması, gerekmektedir.

 

DOSYA TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER


1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden "başvuru dosyası" için hazırlanmış olmalıdır.)

2-Dilekçe (sahip ve mesul müdür tarafından imzalanmış olmalıdır.)

3-Mesul Müdürün Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının örneği (İlçe Sağlık Müdürlüğünce aslı gibidir onayı yapılmış olmalıdır), gözlükçülük ruhsatnamesine haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin (ruhsat aslı gelecek) İl Sağlık Müdürlüğünce ÇKYS’den doğrulamasının yapılarak bir örneğinin onaylanması gerekmektedir.

4-Müessese sahibi ve mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası (nüfus cüzdan örneği)

5-Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı, ve ticaret sicil numarasının beyanı,

6-Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,


7-Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

8-Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, (65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu)

9-Mesul Müdürün 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı,

10-Müessese olarak kullanılacak yere ait olan müessesenin adı, adresi, konumu ve iç mekanı gösterir 1/100 ölçekli kroki (İlçe Sağlık Müdürlüğünce 5193 sayılı Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yazılarak onaylanmış olmalıdır.)

11-Müessese olarak kullanılacak yere ait yapı kullanım izin belgesi (ilgili kurumdan aslı gibidir yapılacak) ve ilgili belediyeden alınmış adres tespit belgesi,

12-Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

13-Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

14-Vergi Levhası (Aslı gibidir onaylı)

15- İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş müessese olarak kullanılacak yere ait İnceleme Raporu,

16-Ruhsat Harç Makbuzu Aslı (Optik Adı, Mesul Müdürün Adı ve T.C. Kimlik No belirtilerek     T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi İBAN: TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96 No’lu  Hesaba 203,83 TL. yatırılması gerekmektedir.)

17-Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise;
      - Sağlık Bakanlığından tescilli optisyenlik diplomasının örneği,
      - 2 adet vesikalık fotoğraf,
      - Sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde ise optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu

 

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan mesul müdürlerin söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...) ***

*** Bir optisyenlik müessesesi açanlar ve işletenlerce şube niteliğinde 2. Optisyenlik müessesesi açılmak istenmesi durumunda; optisyenlik müessesesi açılışında istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması, optik isminin yanına semt, numara ve benzeri ibareler eklenerek başvuruda bulunulması, gerekmektedir.***

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English