Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Vereseli Eczane Açılışı

İSTENEN BELGELER

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya” için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3- Mesul Müdüre ait Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgiliİlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4- Mesul Müdüre ait El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5- Mesul Müdüre ait En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)

*** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yazı getirmesi gerekmektedir.)

6- Mesul Müdüre ait Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

7- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

8- Mesul Müdür Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı. 

9-Mesul Müdüre ait 4 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

10- Mesul Müdüre ait Eczacı Odası kayıt belgesi

11-Veraset İlamı

12-Muvafakatname/Feragatname (Birden fazla varis olması durumunda, bir varise diğer varisler tarafından, söz konusu eczane ile ilgili her türlü işlemlerde (işletme, devir vs...) yetki verildiğinin belirtildiği ve noterde varisler huzurunda düzenlenen belge)

13-İşletme hakkı olan varise ait 3 adet fotoğraf

14-Varislerden öğrenci olan var ise öğrenim belgeleri

15-Varislere ait nüfus cüzdanı örneği

16-Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

17-Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Vergi Dairesi/Mal Müdürlüklerine yatırılması gerekmektedir. )

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

 

***Eski ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English