Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Eczane Devir

ECZANE DEVİR

1.1 DEVİR ALINACAK ECZANENİN ÖZELLİKLERİ

 • Eczane olacak yer; zemin katta, yüksekliği en az 2.40m, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır.
 • Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.
 • Banko Müşterilerin Bekleme Yerleri ile laboratuar giriş katta olmalıdır.
 • WC, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.

1.2 KROKİ TASDİKİ

 • Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 2 adet kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Eczacı Odası tarafından onaylı 1 adet kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede, eczane bölümlerinin alanları belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin, bağlı olduğu ilçenin Eczacı Odası Temsilcisinin ve Sağlık Grup Başkanının Onayını belirten imza, kaşesi rölevede bulunmalıdır.
 • Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

1.3 DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2- TC numarası, e-mail adresi ve IBAN numarası bulunan matbu form (Eksiksiz -boşluk bırakılmaksızın- doldurulup, nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdikletilmelidir).

3-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden Eczane/Ecza Deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli)

*** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yazı getirmesi gerekmektedir.)

6-Göz Raporu, Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

7- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

8-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

9-4 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

10-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu

11-Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresini, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

13-Oda Kayıt Belgesi

14-32. Bölge Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi

15-Devir senedi/Tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğü’nce görevlendirilen bir yetkili ile Eczacı odası temsilcisi huzurunda hem bu yetkililerin hem de eczaneyi devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.

16-Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Vergi Dairesi/Mal Müdürlüklerine yatırılması gerekmektedir.)

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

*** Hazırlanan asıl dosya ve fotokopi dosyası; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosyalar için yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü gelen evrak servisine kayıta girmesi gerekmektedir.

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...)

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English