Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Eczane Nakil

1 - AYNI İLÇE NAKİL

1.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

 • Eczanenin, giriş katta bulunan, yüksekliği en az 2.40 m olan faydalı alanı, en az 35 m² olmalıdır(Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuar kısımları müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur ve akarsuyu olması gerekmektedir. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.13.10.1992 tarihinden önce ruhsatlandırılmış olup 35m²'den küçük olan eczaneler, bir defaya mahsus olarak 35m²'den küçük bir yere nakil edilebilir)
 • Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.
 • Banko Müşterilerin Bekleme Yerleri ile laboratuar giriş katta olmalıdır.
 • Eczanenin faydalı alanı 35 m²yi geçtiği takdirde Laboratuarın zemin katta olması zorunlu değildir.
 • WC, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.

1.2 Kroki Tasdiki:

 • Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 2 adet kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Eczacı Odası tarafından onaylı 1 adet kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede, eczane bölümlerinin alanları belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin, bağlı olduğu ilçenin Eczacı Odası Temsilcisinin ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Onayını belirten imza, kaşesi rölevede bulunmalıdır.
 • Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

1.3 Dosya Teslimi:

İstenen Belgeler

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya” için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu Form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

4- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

5-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6-Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

7-Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.

8-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu

9 -Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresini,net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

10-4 adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

11-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

12- Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken, bu rapor (Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...)

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

 

2-FARKLI İLÇEYE NAKİL

2.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

 • Eczanenin, giriş katta bulunan, yüksekliği en az 2.40 m olan faydalı alanı, en az 35 m² olmalıdır(Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuar kısımları müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur ve akarsuyu olması gerekmektedir. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.13.10.1992 tarihinden önce ruhsatlandırılmış olup 35m²'den küçük olan eczaneler, bir defaya mahsus olarak 35m²'den küçük bir yere nakil edilebilir)
 • Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo,mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.
 • Banko Müşterilerin Bekleme Yerleri ile laboratuar giriş katta olmalıdır.
 • Eczanenin faydalı alanı 35 m²yi geçtiği takdirde Laboratuarın zemin katta olması zorunlu değildir.
 • WC, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.

2.2 Kroki Tasdiki:

 • Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 2 adet kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Eczacı Odası tarafından onaylı 1 adet kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede, eczane bölümlerinin alanları belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin, bağlı olduğu ilçenin Eczacı Odası Temsilcisinin ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün Onayını belirten imza, kaşesi rölevede bulunmalıdır.
 • Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

2.3 - Dosya Teslimi:

*** Hazırlanan dosya nakil gidilen İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.Dosyanın Müdürlüğümüz, evrak kayıta girmesi gerekmektedir.  

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya” için hazırlanmış olmalıdır)

2- Matbu Form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

4- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

5-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6- 4 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

7-Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

8-Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.

9-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu

10- Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresini, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

11-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili Toplum Sağlığı Merkezince tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

12- Eski eczaneye ait kapanış tutanağı ve uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanağın (ayrıldığı ilçe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanmış) getirilmesi zorunludur.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir. (ilgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...)

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

3 - BAŞKA İLDEN NAKİL

 • 3.1 Eczanenin, giriş katta bulunan, yüksekliği en az 2.40 m olan faydalı alanı, en az 35 m² olmalıdır(Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuar kısımları müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur ve akarsuyu olması gerekmektedir. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.13.10.1992 tarihinden önce ruhsatlandırılmış olup 35m²'den küçük olan eczaneler, bir defaya mahsus olarak 35m²'den küçük bir yere nakil edilebilir)
 • Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.
 • Banko Müşterilerin Bekleme Yerleri ile laboratuar giriş katta olmalıdır.
 • Eczanenin faydalı alanı 35 m²yi geçtiği takdirde Laboratuarın zemin katta olması zorunlu değildir.
 • WC, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.
 •  
 • 3.2 Kroki Tasdiki:

***Eczacıların kroki tasdiki için şubemize başvurmaları sırasında, nakil geldikleri ilden: Eczanenin kapanış tutanağı, uyuşturucu-psikotrop ilaçlara ait tutanak ve Bakanlığımızdan İl Sağlık Müdürlüklerine iade edilen dosyanın Şubemize ulaşmış olması gerekir.

 • Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 2 adet kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Eczacı Odası tarafından onaylı 1 adet kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede, eczane bölümlerinin alanları belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin, bağlı olduğu ilçenin Eczacı Odası Temsilcisinin ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün Onayını belirten imza, kaşesi rölevede bulunmalıdır.
 • Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

3.3 Dosya Teslimi:

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu Form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

6- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

7-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

8-4 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

9-Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

10-Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.

11-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu.

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

13- Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Vergi Dairesi/Mal Müdürlüklerine yatırılması gerekmektedir. ) ***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

 ***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

 

4-BAŞKA İLE NAKİL

 • İlgili Toplum Sağlığı Merkezine dilekçe ile başvurularak eczaneye ait ruhsatname aslı, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan üst yazı, Kapanış Tutanağı ve Uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanak ile beraber Şubemize müracaat edilir.
 • Bu evraklar ile birlikte eczaneye ait dosya, nakil gidilen İl Sağlık Müdürlüğü'ne, üst yazı ile birlikte gönderilir.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English