Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Eczacılık Acılış

Ruhsatlandırma

MÜRACAAT

 • Eczacılık Şubesi ile ilgili işlemler için ilk olarak ilgili Toplum Sağlığı Merkezine (Eczanenin bulunduğu İlçeye ait İlçe Sağlık Müdürlüğüne. Ör: Marmaris ilçesi için Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğüne) başvurulması gerekmektedir.
 • İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan “İstenen Evraklar Listesi” ne uygun olarak hazırlanan asıl dosya ve fotokopisi İlçe Sağlık Müdürlüğünün üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilir. Tarafımızdan incelenen dosya eksikliği yoksa Eczacı Odasına Kroki Onayı ve Oda Uygunluk Raporu için gönderilir.
 • Eczane açılmak istenen yerde, daha önce eczane açılmış ise ve ruhsatnamesi henüz iptal edilmemişse, söz konusu yerde eczane açmak isteyen kişi, müracaat için, daha önce açılmış olan eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesini beklemek zorundadır.

YENİ ECZANE AÇILIŞI

1-SERBEST ECZANELER

1.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

·          Eczane olacak yer; zemin katta, yüksekliği en az 2.40m, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır. (Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuar kısımları müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur ve akarsuyu olması gerekmektedir. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.13.10.1992 tarihinden önce ruhsatlandırılmış olup 35m²'den küçük olan eczaneler, bir defaya mahsus olarak 35m²'den küçük bir yere nakil edilebilir)

·          Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.

·          Banko Müşterilerin Bekleme Yerleri ile laboratuar giriş katta olmalıdır.

·          WC, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.

1.2 Kroki Tasdiki:

 • Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 2 adet kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Eczacı Odası tarafından onaylı 1 adet kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede, eczane bölümlerinin alanları belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin, bağlı olduğu ilçenin Eczacı Odası Temsilcisinin ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün Onayını belirten imza, kaşesi rölevede bulunmalıdır.
 • Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

1.3 DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2- TC numarası, e-mail adresi ve IBAN numarası bulunan  matbu form (Eksiksiz -boşluk bırakılmaksızın- doldurulup, nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdikletilmelidir.

3-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)

*** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yazı getirmesi gerekmektedir.)

6-Göz Raporu, Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezi/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

7- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)

8-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

9-4 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

10-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu

11-Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresini, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

13-Oda Kayıt Belgesi

14-Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Vergi Dairesi/Mal Müdürlüklerine yatırılması gerekmektedir. )

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

*** Hazırlanan asıl dosya ve fotokopi dosyası; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosyalar için yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü gelen evrak servisine kayıta girmesi gerekmektedir.

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir. (İlgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...)

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

2-ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDE ECZANE AÇILIŞI

2.1 - Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

 • Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.”
 • *** 23.09.2010 tarihten önce ruhsatlandırılmış hastanelerden eczanesi bulunmayanlar bir yıl içinde 27 nci maddeye göre eczane kurar.”
 • Eczane olacak yerde, yüksekliğin en az 2.40m olan faydalı alan en az 20 m² olmalıdır. Artan her 50 yatak için 10 m² ilave edilmesi gerekmektedir. Laboratuar olması zorunludur.
 • WC, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.
 • Laboratuarın, eczane dışı ile bağlantısı olmamalıdır.

1.2 Kroki Tasdiki:

 • Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 2 adet kroki, kat planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Eczacı Odası tarafından onaylı 1 adet kroki ve kat planı açılış dosyasına eklenir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede, eczane bölümlerinin alanları belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin, bağlı olduğu ilçenin Eczacı Odası Temsilcisinin ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün Onayını belirten imza, kaşesi rölevede bulunmalıdır.

2.3 - DOSYA TESLİMİ:

İstenen Belgeler

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2- TC numarası ile e-mail adresi bulunan matbu form (Eksiksiz -boşluk bırakılmaksızın- doldurulup, nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdikletilmelidir.)

      3-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli)        -eczacı emekli ise emekli kartının fotokopisi-          

  *** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yazı getirmesi gerekmektedir.)

6-Göz Raporu, Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden tasdiklenmiş olmalıdır)

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English