Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Şube Görevleri

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 3. Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 4. İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
 5. Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
 6. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 7. Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek,incelemek,kontrol ve hesaplamalarını yapmak,istatistik ve raporlarını hazırlamak.
 8. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurum/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
 9. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini değerlendirmek.
 10. Aile hekimliği uygulamasna ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş veişlemleri gerçekleştirmek.
 11. İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
 12. Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English